Kontakt
LITRA, s.r.o.
Víta Nejedlého 213
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon: +420 326 774 201 - 204
Fax: +420 326 774 207
E-mail: info@litra.cz

Volná místa
Aktuálně hledáme tyto pozice:
(další informace po kliknutí)
práce a kariéra

Vstup do areálu

Pokyny pro vstup a vjezd do areálů společnosti LITRA, s.r.o.


Vstup do areálů LITRA, s.r.o. je povolen pracovníkům společnosti (aktuální seznam předkládán každý měsíc ostraze – pí Toráková), obchodním návštěvám a partnerům. Zákaz vstupu je pro jakékoli osoby, které nejsou uvedeny a děti zaměstnanců – pouze na povolení vedení společnosti.

Vstup pro pěší je pouze brankou k tomu určenou. Vrátní kontrolují vstupující osoby a návštěvám vystavují návštěvní lístek.

Vjezd pro osobní automobily je povolen pouze služebním vozidlům, návštěvám, obchodním partnerům a nájemcům. Návštěvám je vystaven návštěvní lístek. Všem je provedena kontrola zavazadlového prostoru. Vjíždí se se zapnutými varovnými světly. Zákaz vjezdu a parkování soukromých vozidel – výjimku povoluje vedení společnosti.

Vjezd nákladních vozidel je povolen vozidlům společnosti eventuálně subdodavatelům nebo obchodním partnerům. Ostraha kontroluje převážený počet vozidel a kabinu nákladního vozidla. V případě obchodních partnerů a nájemců i ložnou plochu. Vjíždí se se zapnutými varovnými světly. V případě jakéhokoliv problému je informován pan Vrkoslav nebo vedení společnosti.

Pohyb osob a vozidel v areálech LITRA, s.r.o.

Osoby se pohybují v zásadě po vyznačených trasách. Návštěvy si nechají potvrdit návštěvní lístek a to včetně dodavatelů a ti též dodací list.

Je zakázáno navštěvovat pracoviště, které nesouvisí s předmětem návštěvy – hrozí riziko úrazu.

Pohyb vozidel v areálech LITRA, s.r.o.

V areálu ul. 5. května 213, Mnichovo Hra­diště není upravena přednost v jízdě dopravními značkami, a proto je nutno řídit se následujícími pokyny:

-          V celém areálu platí maximální povolená rych­lost 15 km/hod.

-          Při pohybu vozidel platí v plném rozsahu vyhláš­ka č. 337/2020 ”Pravidla silničního provozu”.

-          Z bezpečnostních důvodů je nutno parkovat vo­zidla na vyznačených stáních, musí zůstat volné vyznačené průjezdné pruhy a výjezdy z dílen.

-          Při vjíždění nebo vyjíždění z areálu je nutné zkontrolovat, zda jsou výjez­dová vrata plně otevřena, eventuálně, že se neza­vírají.

-          Při vjíždění nebo vyjíždění do a z myčky, nebo dílny, řidič vždy vyčká rozsvícení zeleného světla na semaforu vedle vrat vlevo. Svítí-li červená, do vrat zásadně nevjíždí.

-          Při vyjíždění z řady nebo couvání do řady zapar­kovaných vozidel je nutno dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na ostatní stojící vozy nebo pohybují­cí se pracovníky. Při couvání a otáčení dát znamení klaksonem a přizvat poučenou osobu.

Mimo pracovní dobu je zákaz zdržování se a po­hyb řidičů po areálu (výjimky povoluje vedení).

 

Nakládka a vykládka vozidel se provádí zásadně na plochách k tomu určených, v předepsaném oděvu a obuvi.

 

Po zaparkování vozidel zkontroluje řidič, zda z vo­zidel neuniká vzduch, kapaliny atd. V kladném pří­padě je nutné provést taková opatření, aby nemoh­lo dojít k ekologické havárii. Závady nahlásí ve­doucímu pracovníkovi technického úseku. V zásadě se řidič vždy řídí dokumenty ,,Desatero řidiče před výjezdem“ a ,,Povinnosti řidiče spol. LITRA vyplývající ze zákona 337/2020 a Dopravně provozního řádu společnosti LITRA s.r.o“.

 

Na parkovacích místech jsou zakázány všechny manipulace, které by mohly způsobit škody a havárie (např. vstup s otevřeným ohněm, přečerpává­ní pohonných hmot, atd.).

 

Zvláštní podmínky pro provoz vozidel nájemců:

 

Pronajímatel je povinen řídit se Dopravně provozním řádem společnosti LITRA, s.r.o. a to bodem „Vstup a vjezd do areálu společnosti LITRA, s.r.o.“ a „Pohyb vozidel v areálech LITRA, s.r.o.“.

 

Pronajímatel je povinen odevzdávat klíče od pronajatých prostor při jejich opuštění na vrátnici společnosti LITRA, s.r.o. Na Vrátnici jsou uloženy a zapečetěny jedny náhradní klíče od pronajatých prostor. Jejich výdej je proti podpisu pověřených osob Scania nebo v případě mimořádných událostí i pracovníkům LITRA, s.r.o. nebo bezpečnostní agentury, kteří později zdůvodní oprávnění otevření objektu.

 

Pronajímatel je povinen na vrátnici předem hlásit objednaná vozidla na servis a vozidla, která je nutno rozpojit, předem odklánět na parkovací plochu „Rybník“. Při odpojení přívěsu nebo návěsu na vyhrazeném místě je pronajímatel povinen zajistit podložení podpůrné nohy podkládacím plechem. Klíč (ovladač) od parkovací plochy „Rybník“ vyzvedává pronajímatel na vrátnici proti podpisu. Do areálu LITRA, s.r.o. budou vpuštěna pouze vozidla na servis a vozidla dodavatelů. Pro doprovodná vozidla a zákazníky servisu jsou před vrátnicí vpravo vyhrazena tři parkovací místa.

 

Pronajímatel je povinen využívat parkovací plochu pro zaměstnance, ke které má přístup na čipové karty dle předloženého seznamu zaměstnanců. Čipovou kartu lze využít pro boční vstup do areálu LITRA, s.r.o. Pronajímatel je povinen zajistit, aby pěší zaměstnanci a zákazníci využívali vyznačených přístupových cest.